Vallevägen – Världens vackraste väg

Mot västra sluttningen av berget Billingen har inlandsisen lämnat efter sig det särpräglade Valleområdet, ett sjörikt och mjukt böljande landskap.

När inlandsisen smälte bort för 10 000 år sedan blev det kallare under några århundraden. Isen låg därför kvar och stora älvar i isen och lossbrutna isberg bildade med hjälp av grus och sand ett starkt kuperat landskap, som kallas för kamelandskap (uttalas kejm). Ett virrvarr av grusåsar, kullar, moränryggar, åsnät och platåer inramar små sänkor där det ofta ligger en sjö eller ett kärr.

Landskapet är också mycket varierat och växlande med sjöar, ängar och åkrar, betesmarker och ädellövskog.

På en liten yta, ca 1100 ha, finns faktiskt sex naturreservat med olika flora och fauna. Det är ett gammalt kulturlandskap med hagar, odlingsrösen och stengärdsgårdar, lundar med ädellövskog, kalkkärr med orkidéer, prunkande blomsterängar och rofyllda fiskesjöar.