◦ Berg

 

Högsböla ängar
Här syns tydligt att odlingslandskapet formats av människan. Småskaliga odlingslandskap med stenröjda åkermarker, stenmurar, odlingsrösen, ängs- och hagsmarker har brukats under flera hundra år. Kandelaberformade träd vittnar om tidigare lövtäkt. Hamling, eller lövtäkt då lövklädda kvistar skars av träden, var ett sätt att dryga ut vinterfodret till djuren. Ask, alm, lönn och lind är de träd som bäst tål hamling.

Silverfallen
Vid Silverfallet kastar sig ett vattenfall 60 m utför bergskanten. Tre bergarter går naturligt i dagen vid bäcken. Vattnet rinner fram över kalkstenshällar och mitt i fallet passeras brottytor av alunskiffer. På sandstenshällarna planar fallet ut. Silverfallet är inte bara populärt och fint att besöka under vårblomning, det är lika spännande som vintervandring då isformationerna bildas.

Vallersjön & Gråmur (Forntidsborg)
Vallersjön på Nordbillingens diabasplatå är en oas för den trötte vandraren. Sjön ligger avskilt i en sänka på diabasplatån. Den kringgärdas av löv- och barrskogar, men på norra sidan finns en liten strand. Sjön har god vattenkvalitet och högt PH-värde. Den avvattnas genom en bäck som rinner norrut i en bred sprickdal förbi fornborgen Gråmur. Från Gråmur är utsikten mot sjön Östen fantastisk. Billingeleden mot gråmur passerar strax intill Vallersjön.

Billingens kalkstensplatå
På kalkstensplatån i Berg är det äldre odlingslandskapet ovanligt välbevarat med mängder av stenmurar, odlingsröden och fägator. Klakberggrunden bidrar till att skapa en småskalig miljö med våtmarker och lundar där ädellövträd, lundväxter och orkidéer trivs. Landskapet i Yttersöra är särskilt välbevarat och ger en bild av hur 1700-talets landskap såg ut. Här är åkrarna noggrant uppdelade i långsmala tegar som avgräsas av stenmurar. Här finns det perfekta området för att ta en härlig cykeltur i området för att skapa sig en bild av forna tiders jordbrukslandskap.